Crisstyl s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů ve spojení se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „GDPR“)

Crisstyl s.r.o. (dále též „Crisstyl“) je společnost, která kromě své obvyklé podnikatelské činnosti dohlíží také na to, aby subjekty, jejichž osobní údaje zpracovává, neutrpěly újmu na svých právech a nemusely čelit neoprávněným zásahům do svého soukromí. Tyto zásady popisují, jakým způsobem Crisstyl s osobními údaji pracuje, jak jsou chráněny, ale také například informují o právech, která mohou subjekty údajů za účelem ochrany svého soukromí uplatnit.

1. KDO JSME A PROČ PRACUJEME S OSOBNÍMI ÚDAJI?
1.1 PROČ PRACUJEME S OSOBNÍMI ÚDAJI

K řádnému výkonu své činnosti potřebujeme zpracovávat osobní údaje fyzických osob, s nimiž jednáme či spolupracujeme. To nám umožňuje například úspěšně realizovat zakázky, efektivně komunikovat s klienty a plnit běžné obchodní povinnosti. Nic z toho by nebylo možné bez evidence, vyhledávání a používání osobních údajů dotčených osob.

1.2 KDO JSME

Zákon nás označuje za tzv. správce osobních údajů. Jsme tak odpovědní za to, že jsou Vaše údaje v bezpečí, že nedochází k jejich neoprávněnému šíření či předávání, ani že jiným způsobem neunikají, kam nemají. Za tímto účelem plníme různé povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů a přispíváme k ochraně Vašeho soukromí. Naše kompletní údaje jsou:

Crisstyl s.r.o.
Vysočanská 552/73, Prosek 190 00 Praha 9

IČO: 081 35 754
ID datové schránky: 6nd4p6q
E-mail:
Web: https://portal.kristynaberankova.cz/

2. KDY A JAK KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ MŮŽE DOCHÁZET?
2.1 PŘÍKLADY SITUACÍ, KDY PRACUJEME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI

Když se zaregistrujete do naší aplikace https://portal.kristynaberankova.cz a nabijete si kredit využitelný na kadeřnické aj. služby.

2.2 JAKÝM ZPŮSOBEM S VAŠIMI ÚDAJI PRACUJEME

Vaše osobní údaje sbíráme a zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Nikdy Vás proto nežádáme o poskytnutí osobních údajů, s nimiž nemáme žádný důvod pracovat. Jak se dozvíte níže, některé Vaše údaje potřebujeme pro to, abychom mohli splnit své smluvní povinnosti, zpracování jiných údajů po nás zase vyžaduje zákon, jindy se jedná o zpracování nezbytné pro zlepšení našich služeb. Vaše údaje nepoužíváme k jinému účelu, než pro který byly poskytnuty – neprodáváme je marketingovým společnostem pro reklamní účely, nevyužíváme je k zasílání nabídek ani je bezdůvodně nezveřejňujeme. K tomu bychom museli mít Váš souhlas, přičemž je čistě na Vás, zda nám ho udělíte či nikoli.

2.3 DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je v rámci jednání s námi dobrovolné. Je tak čistě na Vašem uvážení, zda nám své údaje poskytnete či nikoli.

2.4 VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY

Zdrojem osobních údajů mohou být např. i veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací.

2.5 KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předmětem zpracování mohou být např. tyto kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, FB, Linkedin nebo Twitter jméno a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání obchodních sdělení či informačních sdělení aj.)
2.6 KATEGORIE SUBJEKTŮ OS. ÚDAJŮ

Mezi subjekty údajů patří například:

 • klient správce
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání, aj.
2.7 KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OS. ÚDAJŮ

Jelikož úmyslem správce rozhodně není předat osobní údaje do třetí země mimo EU, tak správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů. V opačném případě budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně informovány.

Kategorie příjemců tedy jsou zejména:

 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
3. CO SE S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI DĚJE, KDYŽ…
3.1 …S NÁMI KOMUNIKUJETE

Výše uvádíme kontaktní údaje, kterých můžete využít, abyste se s námi spojili. Během komunikace nám zpravidla svěříte svou e-mailovou adresu, jméno, příjmení, telefonní číslo a další případné údaje, jejichž poskytnutí je v souvislosti s Vaším podnětem žádoucí. Tyto údaje zpracováváme pouze za účelem vyřešení Vašich dotazů, podnětů či žádostí a používáme je do doby ukončení komunikace. Poté s Vašimi údaji již dále nepracujeme a dále Vás neoslovujeme, ledaže s tím vyjádříte svůj souhlas, případně přeroste-li naše komunikace v trvalejší spolupráci. V takovém případě si můžeme Vaše údaje ponechat pro účely další komunikace.

3.2 …S NÁMI UZAVŘETE SMLOUVU

Můžete s námi jako fyzická osoba či zástupce právnické osoby uzavřít i další smlouvy. Údaje ze smluv používáme výhradně k tomu, abychom mohli zajistit jejich řádné plnění. Veškeré smlouvy evidujeme v našich elektronických systémech, aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost, fyzické dokumenty máme potom uložené v uzamykatelných a veřejnosti nepřístupných prostorách. Údaje ze smluv jsou uchovávány nejdéle po dobu potřebnou k vypořádání případných nároků, které ze smluv plynou, resp. po dobu, kterou vyžadují platné a účinné právní předpisy v oblasti účetní a daňové.

3.3 …MÁTE ZÁJEM ROZŠÍŘIT NÁŠ TÝM

Občas sháníme do našich řad nové posily. Máte-li zájem u nás pracovat, zašlete nám, prosím, v reakci na nabídku pracovní nebo obdobné pozice elektronickou poštou životopis a motivační dopis, z nichž budeme moci čerpat klíčové informace pro přípravu a vedení výběrového řízení. K vedení výběrového řízení nepoužíváme externí agentury, a údaje ze životopisů a dalších materiálů tak nejsou předávány třetím osobám. Údaje kandidátů, kteří v rámci konkrétního výběrového řízení nebyli úspěšní, jsou uchovávány pouze po dobu šesti měsíců od ukončení výběrového řízení, déle poté pouze s jejich souhlasem.

3.4 ...SE POHYBUJETE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Dobrá prezentace je ve virtuálním prostředí základ. Proto se snažíme naše online služby, zejména webové stránky, vylepšovat tak, aby byly přehledné a snadno ovladatelné. Za tímto účelem analyzujeme, které sekce našeho webu Vás nejvíce zajímají, případně jaké informace nejčastěji hledáte. K tomu využíváme služeb a nástrojů společnosti Google, které pracují s Vašimi cookies, síťovými identifikátory a dalšími daty návštěvnosti. Uvedená data zpracováváme v anonymizované podobě, a není tak možné určit, komu náleží. Jelikož jsou tyto nástroje majetkem společnosti Google, může mít společnost Google k těmto datům rovněž přístup. Podrobné informace o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete ZDE. Pro informace ohledně změny nastavení cookies si přečtěte, prosím, sekci NASTAVENÍ COOKIES.

4. NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ S ÚDAJI PRACUJEME?
4.1 ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

Aby bylo námi prováděné zpracování osobních údajů zákonné, musí být opřeno alespoň o jeden z právních titulů neboli důvodů zpracování.

Těmito tituly ve vztahu k výše uvedeným druhům zpracování jsou:

 • Plnění smlouvy
  • O titul plnění smlouvy jde i při jednání o smlouvě, jejím uzavření a následné plnění.
 • Plnění právní povinnosti Crisstyl jakožto správce
  • Tento právní důvod se aplikuje zejména v situaci, kdy musíme zpracovávat a archivovat údaje podléhající pravidlům daňových, účetních či jiných předpisů, například v souvislosti s fakturací služeb, zaměstnáváním či vedením účetnictví.
 • Oprávněné zájmy správce či třetí osoby
  • Naším oprávněným zájmem je například zpracování údajů z doručených životopisů za účelem výběru vhodného kandidáta na nabízenou pracovní pozici, shromažďování dat návštěvnosti a uživatelské interakce na našem webu za účelem zkvalitňování a přizpůsobování našich online služeb a také uchování údajů ze smluv pro zajištění případných odpovědnostních nároků.
5. KDO DALŠÍ MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?
5.1 POUZE NEZBYTNÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Crisstyl s osobními údaji neobchoduje ani je nepředává třetím subjektům pro marketingové účely či účely zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. V rámci zajištění řádného fungování Crisstyl po všech stránkách ovšem spolupracujeme s vybranými smluvními partnery, kteří nám naši činnost usnadňují. Tito partneři mohou mít k Vašim údajům přístup pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování smluvených služeb. To znamená, že pokud už musíme vaše osobní údaje svěřit jinému subjektu, činíme tak pouze v minimálním rozsahu, který nám zajistí řádné fungování, aniž by došlo k narušení vašeho soukromí.

5.2 PŘÍJEMCI, ZPRACOVATELÉ A SMLUVNÍ PARTNEŘI CRISSTYL

Při naší činnosti využíváme služeb následujících partnerů a poskytovatelů služeb, kteří v konkrétních případech mohou mít k vašim údajům přístup:

 • Externí poskytovatel služeb účetnictví nebo služeb na účetnictví navazujících či s nimi souvisejících
 • Externí poskytovatel právních a poradenských služeb
 • Externí poskytovatel služeb IT správy a podpory
 • Poskytovatelé firemního softwaru pro vnitřní organizaci workflow a evidenci zakázek
 • Poskytovatelé služeb sdíleného úložiště dokumentů Microsoft, Google
 • Poskytovatel analytických nástrojů uživatelské interakce na webu: Google
 • Subjekty spolupracující na organizaci a pořádání jednotlivých akcí
6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA K OCHRANĚ SOUKROMÍ?
6.1 PŘEHLED PRÁV, KTERÁ LZE UPLATNIT

Je důležité, abyste nad svými osobními údaji měli maximální kontrolu. Za tímto účelem můžete ve vztahu k nim uplatnit následující práva, která vyplývají z článků 15 až 22 GDPR, a mezi něž patří:

 • Právo získat informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a případně získat kopii či výpis takto zpracovávaných osobních údajů (právo na přístup)
 • Právo na opravu vašich osobních údajů, v případě, že tyto údaje dosud zpracováváme nepřesné, jakož i právo na vyrozumění o provedení opravy (právo na opravu)
 • Právo na výmaz vašich osobních údajů z našich databází, nebudou-li osobní údaje dále potřebné k účelu, pro který byly zpracovány, jakož i v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů a vyrozumění o provedeném omezení
 • Právo získat údaje zpracovávané Crisstyl jakožto správcem osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a je-li to technicky proveditelné, rovněž na přímé předání těchto údajů správcem třetímu subjektu, který výslovně označíte (právo na přenositelnost údajů)
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází z titulu oprávněných zájmů správce či třetí osoby, jak je nastíněno výše
 • Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu souhlasu
6.2 JAK POSTUPOVAT PŘI UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Proto vyvineme maximální úsilí, abychom vám s uplatněním vašich práv pomohli a přispěli k vyřešení vašich dotazů či žádostí. V případě potřeby se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím emailu adresovaného našemu pracovníkovi pro ochranu osobních údajů na kris.berankova@gmail.com. Můžete využít rovněž jakýkoli kontakt uvedený v článku 1 těchto zásad, avšak doporučujeme přednostně využít e-mailového kontaktu našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů, neboť pouze tak budeme schopni zajistit rychlou reakci bez rizika vzniku případných nedorozumění. Do předmětu zprávy prosím uveďte vždy „Crisstyl“ a čeho se Váš podnět týká – to nám umožní rychlé a efektivní řešení.

6.3 PRÁVO PODAT STÍŽNOST K ÚOOÚ

Věříme, že se pokusíte jakékoli své pochybnosti o ochraně svého soukromí vyřešit nejprve s námi, neboť jako správce osobních údajů jsme schopni rychle zjednat nápravu a vyhovět Vaší žádosti. Pokud však i přesto nebudete spokojeni s vyřízením svého požadavku, máte právo se obrátit se stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů na email posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, adresa sídla Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7. NASTAVENÍ COOKIES
7.1 CO JSOU COOKIES A JAK ZMĚNIT JEJICH NASTAVENÍ

Cookies jsou malé datové soubory ukládané prohlížečem na váš disk, které nesou data související s prohlížením našeho webu. Umožňují rychlejší zobrazování webového obsahu nebo například načítání obsahu přizpůsobeného vašim preferencím. Nastavení ukládání cookies do svého zařízení můžete kdykoli ve svém prohlížeči změnit, případně ukládání cookies úplně zakázat. Způsob změny nastavení je v případě každého prohlížeče odlišný. Změna nastavení cookies může v ojedinělých případech způsobit poruchu zobrazování webu, ale zásadně by jeho funkci neměla ovlivnit.

Jak změnu nastavení cookies provést se dozvíte na následujících odkazech:

8. ZÁSADY MAILINGU
8.1 MAILING SPOJENÝ S PŘEDCHOZÍM VYUŽITÍM SLUŽEB CRISSTYL

Využijete-li některé z našich služeb, můžeme Vás v budoucnu oslovit prostřednictvím emailu s nabídkou obdobných služeb. To se týká zejména nabídek účasti na akcích, případně nabídek odborných služeb Crisstyl. Odběr nabídek stačí zrušit kliknutím na příslušný odkaz v doručené zprávě, případně odpovědí na příslušný mail, že si již nepřejete emaily s nabídkami od nás dostávat.

8.2 ZÁKLADNÍ ZÁSADY MAILINGU CRISSTYL
 • SPAM není naše disciplína. Nehodláme Vám posílat nežádoucí nabídky, ani za tímto účelem předávat Vaše kontaktní údaje jiným subjektům. Obsah novinek je vždy úzce spjatý s činností Crisstyl.
 • Novinky rozesíláme v dostatečně dlouhých intervalech, aby nezahlcovaly vaši schránku a abyste se na ně vždy mohli těšit.
 • Není problém odběr newsletteru kdykoli odhlásit.
 • Jakékoli dotazy týkající se mailingu s vámi rádi vyřešíme na emailu na
9. PLATNOST A ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD
9.1 BUDOUCÍ ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je možné, že v budoucnu budeme nuceni udělat dílčí úpravy a změny v těchto zásadách. O jakýchkoli podstatných změnách Vás budeme s předstihem informovat, přesto však doporučujeme, abyste aktuální znění těchto zásad čas od času zkontrolovali, jelikož může dojít k jejich dílčím úpravám.

9.2 PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto zásady nabyly platnosti a účinnosti dne 1.9.2021.